Probíhá příjem žádostí do 22. 08. 2022

Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Investiční dotace pro JSDH obcí na na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice.
kategorie Výše dotace od 450 tis. do 4,5 mil.
kategorie Výše podpory 50 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MV-GŘ HZS ČR

Dotace je zaměřena na rekonstrukci požární zbrojnice (či její části) nebo výstavbu nové požární zbrojnice.

Otázky a odpovědi:

 • Obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V, a splňuje následující podmínky:
  • a) dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje z rozpočtu poskytovatele,
  • b) požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, která má být rekonstruována, je ve vlastnictví žadatele,
  • c) pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, jsou ve vlastnictví žadatele nebo tento sjednal smluvní závazek, na základě kterého mají být dotčené pozemky převedeny do jeho vlastnictví, a to nejpozději do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu povolujícího užívání stavby ve smyslu právních předpisů na úseku stavebního řádu,
  • d) na požární zbrojnici jednotky SDH obce jakožto věci nebo součásti pozemku nevázne zástavní právo ani k příslušné věci není zřízeno věcné břemeno omezující významně či dlouhodobě činnost jednotky SDH obce.

 • Prostá kopie dokumentu o zřízení bankovního účtu u České národní banky (např. smlouvy nebo oznámení o zřízení účtu).
 • Zdůvodnění nezbytnosti akce
 • Výpis katastru nemovitostí 
 • Snímek katastrální mapy s vyznačením rekonstruované nebo předpokládané stavby
 • Dokumentace stavby - studie stavby vč. odborného odhadu ceny, nebo projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. oceněného položkového rozpočtu, nebo projektová dokumentace pro provádení stavby vč. oceněného položkového rozpočtu.
 • Fotodokumentace stávajícího stavu v případě rekonstrukce

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?