Zasíťování pozemků

Výzva je zaměřena na vybudování vodovodu, kanalizace a komunikace u zainvestovaných pozemků.
Příjem žádostí ukončen 31. 05. 2023
dotace
dotace
kategorie Výše dotace 300 000 Kč/pozemek
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MMR

Výzva je zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů k zainvestovaným pozemkům, přičemž každý zainvestovaný pozemek musí být přímo napojený na nově budovanou technickou infrastrukturou, která je předmětem dotace. Nebo-li, výše dotace na vybudování nové technické infrastruktury bude určena dle počtu zainvestovaných pozemků napojených na tuto novou budovanou technickou infrastrukturu.

Otázky a odpovědi

Obec

a) pozemní komunikace, tj.
1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
3. účelové komunikace

b) vodovod, tj.
1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě
2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě

c) kanalizace, tj.
1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě
2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě

  • Žádost nemůže být podána na akci, u které již byla zahánea nebo ukončena realizace
  • Následná výstavba alespoň 70 % odpovídajícího počtu rodinných nebo bytových domů musí být
    ukončena nejpozději do 5 let od ukončení výstavby předmětné technické infrastruktury. 
  • Následná výstavba rodinných či bytových domů, kterou se nepodaří dokončit podle předchozího bodu těchto podmínek, včetně připojení na technickou infrastrukturu, musí být ukončena nejpozději do 8 let od ukončení výstavby předmětné technické infrastruktury. Nesplnění této podmínky bude v souladu s odst. 5 § 14 zákona č. 218/2000 Sb. sankcionováno ve výši součinu počtu rodinných nebo bytových domů, které se nepodařilo dokončit a připojit na technickou infrastrukturu, a dotace na výstavbu předmětné technické infrastruktury poskytnuté na jeden zainvestovaný stavební pozemek.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.