Probíhá příjem žádostí do 31. 12. 2023

Zdroje pitné vody

Dotace až 3 miliony korun na realizaci nových nebo regeneraci stávajících zdrojů vody, či zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody.
kategorie Výše dotace od 200 tis. do 3 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán NPŽP

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Na co můžete dotaci získat?

  • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
  • Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Otázky a odpovědi:

Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi, nebo zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Předmětem podpory je realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „vodovod“) či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován, a to za účelem zlepšení zásobování pitnou vodou v případě, že kapacita stávajícího zdroje/zdrojů je prokazatelně nedostatečná anebo kapacita stávajícího zdroje/zdrojů dostačuje současným potřebám, avšak hrozí riziko, že zdroj nebude kapacitně vyhovovat (postupné snižování kapacity zdroje, rostoucí požadavek na objem dodávané pitné vody obyvatelstvu) a nebo voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu nesplňuje požadavky kladené na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, popřípadě, že vykazuje limitní ukazatele kvality pitné vody a hrozí reálné riziko, že dojde k jejich překročení, popř. veřejný zdroj pitné vody neexistuje.

o výdaje na budování nových rozvodů pitné vody;
o výdaje na prosté rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně rekonstrukce/obnovy objektů na síti;
o výdaje na obnovu ostatních inženýrských sítí z důvodu jejich špatného technického stavu;
o výdaje na provozování vodohospodářské infrastruktury
o rozpočtová rezerva;
o nákup použitého vybavení;
o daně – DPH (pouze dle pravidel viz výše), přímé daně, daň darovací a dědická, daň, z
nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, silniční daň, cla;
o pronájem pozemku/stavby, zřízení věcného břemene;
o vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu;
o úroky, splátky úvěrů;
o vícepráce nad výši způsobilých méněprací;
o správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební povolení, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových);
o pojistné;
o režijní a provozní výdaje;
o mzdové náklady zaměstnanců;
o cestovné.

- odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, vypracovaný odborně způsobilou osobou či osobami, které jsou
držiteli příslušných osvědčení či oprávnění dle platných právních předpisů. Součástí odborného posudku je projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu.

- dokumenty prokazujících nedostatek či nevyhovující kvalitu pitné vody (např. doklady o zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, vyhláška o omezení využívání pitné vody, rozbory kvality vody apod.), jsou-li relevantní;

- stanovisko příslušného odboru krajského úřadu, pouze v případě, kdy je projekt v rozporu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů;

- souhlas vlastníka nebo provozovatele vodárenské soustavy s připojením, v případě připojení na vodárenskou soustavu;

- u opatření vrtů k jímání podzemní vody – souhlasy vlastníků pozemků dotčených projektem (vrtem);

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?