Zdroje pitné vody

Dotace až 3 miliony korun na realizaci nových nebo regeneraci stávajících zdrojů vody, či zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody.
Příjem žádostí ukončen 31. 12. 2023
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 200 tis. do 3 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán NPŽP

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Na co můžete dotaci získat?

  • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
  • Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Otázky a odpovědi

Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi, nebo zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Předmětem podpory je realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „vodovod“) či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován, a to za účelem zlepšení zásobování pitnou vodou v případě, že kapacita stávajícího zdroje/zdrojů je prokazatelně nedostatečná anebo kapacita stávajícího zdroje/zdrojů dostačuje současným potřebám, avšak hrozí riziko, že zdroj nebude kapacitně vyhovovat (postupné snižování kapacity zdroje, rostoucí požadavek na objem dodávané pitné vody obyvatelstvu) a nebo voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu nesplňuje požadavky kladené na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, popřípadě, že vykazuje limitní ukazatele kvality pitné vody a hrozí reálné riziko, že dojde k jejich překročení, popř. veřejný zdroj pitné vody neexistuje.

o výdaje na budování nových rozvodů pitné vody;
o výdaje na prosté rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně rekonstrukce/obnovy objektů na síti;
o výdaje na obnovu ostatních inženýrských sítí z důvodu jejich špatného technického stavu;
o výdaje na provozování vodohospodářské infrastruktury
o rozpočtová rezerva;
o nákup použitého vybavení;
o daně – DPH (pouze dle pravidel viz výše), přímé daně, daň darovací a dědická, daň, z
nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, silniční daň, cla;
o pronájem pozemku/stavby, zřízení věcného břemene;
o vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu;
o úroky, splátky úvěrů;
o vícepráce nad výši způsobilých méněprací;
o správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební povolení, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových);
o pojistné;
o režijní a provozní výdaje;
o mzdové náklady zaměstnanců;
o cestovné.

- odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, vypracovaný odborně způsobilou osobou či osobami, které jsou
držiteli příslušných osvědčení či oprávnění dle platných právních předpisů. Součástí odborného posudku je projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu.

- dokumenty prokazujících nedostatek či nevyhovující kvalitu pitné vody (např. doklady o zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, vyhláška o omezení využívání pitné vody, rozbory kvality vody apod.), jsou-li relevantní;

- stanovisko příslušného odboru krajského úřadu, pouze v případě, kdy je projekt v rozporu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů;

- souhlas vlastníka nebo provozovatele vodárenské soustavy s připojením, v případě připojení na vodárenskou soustavu;

- u opatření vrtů k jímání podzemní vody – souhlasy vlastníků pozemků dotčených projektem (vrtem);

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.