Dotace na sociální poradenství

Výzva směřuje k podpoře služeb sociálního poradenství a sociální prevence.
Probíhá příjem žádostí do 31. 08. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 30 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MPSV

Cílem výzvy je podpořit činnost služeb sociálního poradenství a sociální prevence ve všech oblastech při překonávání nepříznivých sociálních situací. Společně tak předcházet  vzniku nežádoucích společenských jevů a sociálního vyloučení osob, zvýšit provozní kapacitu těchto  služeb a umožnit co nejširšímu spektru poskytovatelů sociálních služeb navýšit stávající či vytvořit  novou kapacitu, aby bylo dosaženo v oblastech poradenské a preventivní činnosti požadovaného  efektu.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu (budovy), zázemí pro poskytování služeb sociálního poradenství a sociální prevence.

Otázky a odpovědi

 • Kraj
 • Obec
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku 
 • Organizační složky státu
 • Spolky a pobočné spolky 
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby 
 • Nadace a nadační fondy 

Hlavními způsobilými výdaji jsou:

 1. Výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb.
 2. Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, dojde-li po jejich realizaci k navýšení kapacity sociální služby.
 3. Vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb.
 4. Administrativní zázemí/kanceláře, včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby.
 5. Zeleň na budovách (vegetační střechy a fasády).
 6. Vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).
 7. Demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu.
 8. Systémy protipožární ochrany.
 9. Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy).
 10. Nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb, včetně pozemku, jehož je součástí, a která bude v rámci projektu zrekonstruována tak, aby dosáhla parametrů daných relevantními kritérii přijatelnosti.
 11. Nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit poskytování sociálních služeb.
 12. Nákup stavby určené k odstranění; nákup stavby určené k odstranění nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází demolici jako předpokladu nové stavby a výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu.
 13. Nákup práva stavby; Investorem stavby smí být pouze žadatel (resp. zřizovatel). Není tedy možné z projektu nárokovat k proplacení výdaje za nákup stavby realizované developerem.
 14. Výdaje vázané na energetické úspory:
  • stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky  budov,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv
   na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaických systémů,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající:
   • biomasu,
   • tepelná čerpadla,
   • kondenzační kotle na zemní plyn,
   • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
   • fototermické solární systémy.
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy.
 •  

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou zejména:

 1. Pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá  ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby.
 3. Zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání.
 4. Pořízení asistenčních a asistivních technologií.
 5. Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu.
 6. Projektová dokumentace.
 7. Související výdaje.
 8. Zabezpečení výstavby (pořízení služeb).
 9. Zeleň v okolí budov (aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky).
 10. Povinná publicita.
 11. Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do  trvalého provozu).

Hlavní způsobilé výdaje:
tyto výdaje se týkají výstavby či rekonstrukce infrastruktury a musí je obsahovat nezbytně každý projekt.

Vedlejší způsobilé výdaje:
tyto výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí v úhrnu přesáhnout 20 % výše  celkových způsobilých výdajů, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 1. Studii proveditelnosti zpracovanou dle vzoru, včetně jejích povinných příloh.

 2. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu, a to:

  • Výpis z katastru nemovitostí (ke všem pozemkům i budovám, které jsou dotčeny projektem) včetně snímků pozemkové mapy, ne starší 3 měsíců, v nichž je žadatel zapsán jako vlastník, subjekt s právem hospodaření nebo vlastník práva stavby.

  • Kupní smlouvu, resp. smlouvu o budoucí smlouvě kupní (případně plánovací smlouva dle § 1746 OZ s ujednáním o stavbě na cizím pozemku a podmínkách převodu vlastnických práv na stavebníka s tím, že k převodu vlastnických práv musí dojít nejpozději k vydání právního aktu), žadatel doloží tehdy, kdy je součástí projektu nákup nemovitosti, a to i v případě, kdy se nebude jednat o způsobilé výdaje projektu.

  • Nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu stavby, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu, v případech, kdy žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, případně nedoloží výpis z katastru nemovitostí se zapsaným právem stavby.

 3. Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí.
 4. Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona
  a to např. územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinnouveřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení pro stavby, u kterých je toto zákonem vyžadováno.

 5. Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona, má-li jej žadatel v době podání žádosti k dispozici a je-li pro projekt relevantní.Pokud žadatel nemá doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru v době podání žádosti o podporu k dispozici, pak předkládá žádost nebo návrh o některý z povolovacích procesů uvedených ve stavebním zákoně, a to např. žádost o stavební povolení, ohlášení stavebního záměru, návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora potvrzené stavebním úřadem (ve smyslu podacího razítka).

 6. V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení bez ohledu na to, zda se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, doloží žadatel vyjádření příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt. Doložení této skutečnosti formou čestného prohlášení není akceptovatelné.

 7. Projektovou dokumentaci stavby v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem v ukončeném stavebním řízení. Jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením stavebního úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci v podrobnosti alespoň pro ohlášení stavby žadatel dokládá i v případě, kdy plánovaná stavba/rekonstrukce nepodléhá stavebnímu řízení.Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci v podrobnosti pro ohlášení stavby, která je součástí ohlášení nebo která je stavebním úřadem ověřena při vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, vč. kopií dokladové části s vyjádřením dotčených orgánů, propočtu nákladů stavby a položkového rozpočtu.

 8. Doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků na financování projektu nebo jeho části, pokud bude projekt rozdělen na více fází. Je – li žadatel územním samosprávným celkem, pak jako doklad doloží usnesení zastupitelstva či rady územního samosprávného celku, ze kterého bude zřetelný souhlas s realizací projektu. Projekt bude definován názvem, programem, do něhož je žádost o podporu předkládána, plánovanými celkovými výdaji projektu a dále bude v usnesení uveden zdroj financování celkových výdajů projektu, (tj. vč. nezpůsobilých výdajů). V případě, kdy bude projekt rozdělen na více fází (etap), postačí, když žadatel uvede zdroje financování alespoň 20 % celkových výdajů projektu (tj. způsobilých i nezpůsobilých).V případě využití kombinovaného financování žadatel uvádí, že je tato příloha nerelevantní.

 9. Položkový rozpočet stavby vypracovaný na podkladě aktuálního ceníku ÚRS, RTS.12.
  • položkový rozpočet stavby musí být zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
  • položkový rozpočet stavby musí být zpracován pouze v jedné z cenových soustav tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě cenové databáze ÚRS, RTS Položky rozpočtu musí být pouze ceníkové neagregované. Agregované položky nejsou přípustné ani pro zadávání veřejných zakázek.
  • výkazy výměr budou zvlášť zpracovány pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.

 10. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025.

 11. Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.

 12. Závazné stanovisko orgánu památkové péče, pokud je pro daný projekt relevantní.

 13. Potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy a indikátorů.

 14. Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů.

 15. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění, pro stav před realizací projektu (v případě rekonstrukcí) a pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešen.

 16. Odborný posudek, zpracovaný odborně způsobilou osobou v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný projekt relevantní, případně pro objekt určený k demolici. V případě, že není vhodná doba průzkum provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby a předložení odborného posudku bude podmínkou pro vydání právního aktu.

 17. Doklad o existenci historie subjektu. Žadatel má historii delší než tři roky, což prokazuje doložením Rozvahy a výkazy zisku a ztrát za poslední 3 uzavřená účetní období a daňovým přiznáním za poslední 3 roky.

 18. Předběžné stanovisko Kraje o tom, zda službu po skončení realizace projektu plánuje zařadit do krajské sítě sociálních služeb (v případě, že služba splní všechny podmínky pro zařazení do sítě soc. služeb) a dále případně, zda plánuje dané službě poskytovat provozní podporu. Tuto přílohu žadatel předkládá v případě, že sociální služba není v době podání žádosti o podporu do sítě sociálních služeb zařazena. O toto stanovisko může být doplněna příloha Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025.

 19. Úplný výpis z evidence skutečných majitelů, je-li žadatel povinným subjektem k evidenci skutečných majitelů.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.