Připravuje se příjem žádostí od 01. 02. 2023

Obnova sakrálních staveb

Dotační výzva se zaměřuje na podporu obnovy sakrálních staveb, jako jsou: kapličky, zvoničky, boží muka, smírčí kříže, hřbitovy, hřbitovní zdi atp.
kategorie Výše dotace od 15 tis. do 300 tis.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MZe

Dotace jsou určeny na údržbu a obnovu stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu. Za způsobilé lze považovat výdaje na terénní úpravy ve vzdálenosti max. 3 m od obnovovaného nebo upravovaného objektu .

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. 

Žadatel může předložit jednu žádost s povinnými přílohami na více objektů/předmětů dotace stejného typu (např. 2 kapličky,  3 kříže apod.). 

 

Otázky a odpovědi:

Obec do 2 000 obyvatel
- obec 
- spolky (sdružení) a nadace 
- zájmová sdružení právnických osob
- obecně prospěšné společnosti
- vlastník objektu
- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí
- uživatel pozemku, na němž objekt stojí


Obec od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel
- obec do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel 
- spolky (sdružení) a nadace 
- zájmová sdružení právnických osob
- obecně prospěšné společnosti
- vlastník objektu
- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí
- uživatel pozemku, na němž objekt stojí

 

 

  1. Položkový rozpočet projektu
  2. Barevná fotodokumentace výchozího stavu předmětu dotace 
  3. Ohlášení, stavební povolení, nebo stanovisko SÚ, že projekt nevyžaduje povolení
  4. Projektovou dokumentaci (příp. technický popis)
  5. Doklad o vlastnictví objektu
  6. Pokud žadatel o dotaci není vlastníkem objektu nebo pozemku, na němž objekt stojí, doloží souhlas vlastníkapozemku s údržbou a obnovou předmětu dotace.
  7. Doklad o zřízení bankovního účtu.
  8. V případě, že žadatel spadá do kategorie způsobilých žadatelů - obec od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel, doloží povinně čestné prohlášení o počtu obyvatel v místní části obce/města k 1. 1. 2022.
  9. V případě zhotovení věrné repliky části předmětu dotace fotografickou či jinou dokumentaci dokládající původní stav.

a)         zpracování projektové dokumentace, stavebně-technická stanoviska a studie, příprava žádosti/projektu, realizace výběrového řízení, realizace veřejných zakázek,
b)         správní poplatky, právní poradenství a notářské služby, daňové požadavky, pokuty, penále, poplatky za zřízení/vedení bankovního účtu, nákup pozemků, budov a spoluvlastnických podílů,
c)         výkon stavebního dozoru,
d)         režijní výdaje,
e)         úhrada nájmů za nemovitosti, energií a telekomunikačních služeb,
f)          přesun a uložení jakéhokoliv materiálu na skládku mimo staveniště, vyjma nákladů na staveništní přesun a využití hydraulické zvedací plošiny, kontejneru, lešení a stavebního výtahu,
g)         likvidace jakéhokoliv materiálu, skládkovné,
h)         zateplení budov,
i)           poplatek za zábor veřejného prostoru, 
j)           pronájem nebo nákup dopravního zařízení a značení,
k)         studie a zprávy (restaurátorská, mykologická, statistická, revizní a jiné),
l)           výdaje na publicitu a odměny manažerů,
m)        oprava a údržba zařízení distribučních soustav (energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení), včetně sloupů těchto vedení,
n)         nové rozvody voda/plyn/elektro/datové sítě,
o)         výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba doplňkového mobiliáře (např. koše, lavičky, odpočívadla, naučné a informační tabule, reklamní zařízení a poutače),
p)         výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba veřejného osvětlení, dle dokumentace skutečného provedení stavby,
q)         fotodokumentace,
r)          zřízení/zařízení staveniště nebo mimostaveništní náklady (dále nespecifikováno),
s)         vedlejší, ostatní rozpočtové náklady,
t)          geodetické práce,
u)         výdaje na reprezentaci,
v)         výdaje na hroby a hrobky,
w)        výdaje na fary, 
x)         výdaje na kostely,
y)         nově vybudované rozptylové loučky a kolumbária v rámci hřbitova,
z)         osvětlení hřbitova,
aa)       budování sociálních zařízení,
bb)       nově vybudované bezbariérové přístupy,
cc)       jakékoliv bysty,
dd)       pomníky obětem války, 
ee)       pořízení takových částí předmětu dotace, které byly úplně zničené nebo odcizené (např. svatozář, lucerny, obrazy, sochy, kříže, zvony, výplně otvorů, oplocení), nejedná-li se o věrnou repliku části předmětu dotace dle původního stavu doloženého v dokumentaci, a to v celkové hodnotě takto zhotovených replik do 40 000 Kč u jednoho předmětu dotace,
ff)         oprava/obnova torza stavby/zbořeniště,
gg)       výdaje na přesun předmětu dotace na jiné místo,
hh)       výdaje na vybudování nového základu na jiném místě,
ii)          výdaje na vnitřní vybavení předmětu dotace - inventář,
jj)          nové obrazy, sochy,
kk)       nové zvony, hodiny a jejich elektropohony,
ll)          opravy zvonů, hodin a jejich elektropohonů, vyjma oprav prováděných současně s pracemi stavebního charakteru na sakrální stavbě. Způsobilé výdaje na stavební práce musí tvořit více jak 50 % celkových způsobilých výdajů,
mm)    terénní úpravy okolí předmětu dotace ve vzdálenosti nad 3 m od předmětu dotace,
nn)       terénní úpravy okolí předmětu dotace ve vzdálenosti do 3 m od předmětu dotace, u kterých nelze jejich historickou existenci prokázat,
oo)       nákup a výsadba nové zeleně, vyjma travního osiva do 3 metrů od předmětu dotace,
pp)       výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba účelových komunikací a chodníků (vyjma údržby/obnovy páteřní komunikace na hřbitově).

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?